PIEKARY ŚLĄSKIE
MIASTO Z PERSPEKTYWAMI

nowy szpital
System Informacji Przestrzennej Miasta Piekary Śląskie

URZĄD/SAMORZĄD

Nowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piekary Śląskie

Zdjęcie

To ważny dokument i choć nie jest aktem prawa miejscowego wskazuje kierunki rozwoju miasta i możliwości wykorzystania jego atutów społecznych i ekonomicznych.

Uchwalając studium, przyjęte zostały kierunki i określono zasady zagospodarowania przestrzennego gminy. Studium uwzględnia zamierzenia inwestycyjne miasta, mieszkańców, właścicieli nieruchomości jak i potencjalnych inwestorów. Sporządzone studium uwzględnia zapisy obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego jak i główne zamierzenia wynikające z planu zagospodarowania przestrzennego województwa śląskiego; uwzględnia przy tym inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym w tym chociażby przebieg autostrady.

Jest materiałem wyjściowym do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Z pewnością wymusza podjęcie działań planistycznych zmierzających do aktualizacji planów obowiązujących na terenie Miasta. Jesteśmy zadowoleni z faktu, że jako jedna z nielicznych gmin możemy pochwalić się tym, że plan zagospodarowania przestrzennego obowiązuje na terenie gminy w ok. 90% jej powierzchni. Nigdy jednak nie jest tak, aby nie mogło być lepiej. Dlatego też następnym etapem naszych działań, po uchwaleniu studium, będzie z jednej strony kontynuacja już kilka lat wcześniej rozpoczętych prac planistycznych, z drugiej weryfikacja tego co obecnie obowiązuje, a co w kontekście uchwalonego studium wymaga aktualizacji.

Planowanie to działanie na przyszłość, to pewność o ład przestrzenny ale to też podążanie za potrzebami i oczekiwaniami mieszkańców, inwestorów. To także potrzeba dostosowania prawa miejscowego do przepisów powszechnie obowiązujących, które w obecnym systemie prawnym zmieniają się w bardzo dużym tempie. A zatem istnieje ciągła potrzeba pracy w tym zakresie, która jest kontynuacją działań już podjętych i myśleniem o przyszłości.

Wojewoda Śląski po sprawdzeniu przedstawionej uchwały w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Piekary Śląskie zwrócił dokumentację, nie wskazując żadnych zastrzeżeń do przyjętej uchwały.

Studium uaktywnia nowe tereny w mieście, które będzie można przeznaczyć pod działalność usługową, produkcyjną czy budownictwa mieszkaniowego.

Studium zmieniono z dwóch głównych powodów: by uwzględnić wnioski mieszkańców - a tych w ubiegłych latach wpłynęło prawie dwieście, głównie dotyczących przekształcenia roli na teren budowlany -, oraz by uaktywnić nowe tereny pod usługi i produkcję.

Tu można zapoznać się z pełnym tekstem dokumentu wraz z uchwałą. Studium podzielone jest na dwie części: druga, kluczowa, to kierunki zagospodarowania przestrzennego. Mówi o planach w stosunku do terenów miasta, m.in. o kierunkach zmian w strukturze przestrzennej gminy i w przeznaczeniu terenów. Obrazuje ją rysunek "Kierunki zagospodarowania przestrzennego".

Pierwsza część to uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego. Zawiera informacje o obecnym stanie miasta, w tym plansze: jedną planszę zbiorczą uwarunkowań i piętnaście podzielonych według zagadnień:

2014-11-26
Akcja Zima 2014-15Obywatel - przyjazny obywatelPlan mobilności miejskiejkino zaciszeBudżet partycypacyjnyzespół interdyscyplinarnyInformacja dla mieszkańców zasobów ArradySystem Informacji PrzestrzennejKarta Dużej Rodziny Nowe StudiumKarty Parkingowe
!
ODWIEDŹ NAS NA
! ODWIEDŹ NAS NA

Facebook YouTube

!
POLECAMY
SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ
PIEKARY 360 STOPNI - PANORAMY
AUDYCJE: NASZE SPRAWY
RADIO PIEKARY
MCIT
?
CO? GDZIE? KIEDY?Urząd Miasta Piekary Śląskie ul. Bytomska 84, 41 940 Piekary Śląskie tel. 048 32 287 20 41, fax. 048 32 287 22 69
Rzecznik prasowy tel. 048 32 39 39 335 email:rzecznikprasowy@piekary.pl

Projekt graficzny wykonanie i utrzymanie strony www: Art4net s.c.