PIEKARY ŚLĄSKIE
MIASTO Z PERSPEKTYWAMI

nowy szpital
System Informacji Przestrzennej Miasta Piekary Śląskie

AKTUALNOŚCI

Komunikat inspektora nadzoru budowlanego

Zdjęcie

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego zwraca uwagę na najważniejsze aspekty prawne związane z użytkowaniem indywidualnych butli na gaz płynny, a co za tym idzie także na odpowiedzialność właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w zakresie związanym z eksploatacją tego rodzaju instalacji gazowych. Wynika to z troski o bezpieczeństwo użytkowników obiektów budowlanych, a w szczególności budynków mieszkalnych, mieszczących się na terenie miasta.

Gaz płynny jest paliwem należącym do grupy gazów płynnych węglowodorowych. Propan, butan i ich mieszaniny są gazami palnymi cięższymi od powietrza. W wypadku wycieku, gromadzą się nisko przy gruncie, w zagłębieniach terenu, przy podłodze lokalu, gdzie mogą stwarzać zagrożenie zapłonem i wybuchem. W związku z tym, że używanie urządzeń wykorzystujących gaz płynny jako paliwo może być niebezpieczne, w szeregu przepisów prawodawca określił wymagania dla instalacji gazowych, których częścią są butle indywidualne oraz sposób ich użytkowania, tak aby zminimalizować zagrożenia.

 

Instalację gazową zasilaną gazem płynnym z indywidualnej butli, znajdującej się wewnątrz budynku, stanowi:

 

  • butla gazowa,
  • urządzenie redukcyjne przy butli,
  • przewód z armaturą, kształtkami i innym wyposażeniem,
  • urządzenie gazowe.

 

 

 

W przepisach znajdują się ograniczenia dotyczące funkcjonowania w budynkach takich instalacji, tj.:

 

1.        Instalacje gazowe zasilane gazem płynnym mogą być wykonywane tylko
w budynkach niskich, czyli o wysokości do 12 m włącznie nad poziomem terenu
lub mieszkalne o wysokości do 4 kondygnacji nadziemnych włącznie.

 

2.        Zabrania się stosowania w jednym budynku gazu płynnego i gazu z sieci gazowej. 

 

 

 

Zgodnie z warunkami technicznymi urządzenia gazowe instalowane w budynku mogą być zasilane gazem płynnym z indywidualnych butli o nominalnej zawartości gazu do 11 kg, pod warunkiem spełnienia następujących wymagań:

 

1.         w jednym mieszkaniu, warsztacie lub lokalu użytkowym nie należy instalować więcej niż dwóch butli;

 

2.         w pomieszczeniu, w którym instaluje się butlę, należy zachować temperaturę niższą niż 35°C;

 

3.         butlę należy instalować wyłącznie w pozycji pionowej;

 

4.         butlę należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi;

 

5.         między butlą a urządzeniem promieniującym ciepło, z wyłączeniem zestawów urządzeń gazowych z butlami, należy zachować odległość co najmniej 1,5 m;

 

6.         butli nie należy umieszczać w odległości mniejszej niż 1 m od urządzeń mogących powodować iskrzenie;

 

7.         urządzenia gazowe należy łączyć z reduktorem ciśnienia gazu na butli za pomocą elastycznego przewodu o długości nieprzekraczającej 3 m i wytrzymałości na ciśnienie co najmniej 300 kPa, odpornego na składniki gazu płynnego, uszkodzenia mechaniczne oraz temperaturę do 60°C;

 

8.         urządzenie gazowe o mocy cieplnej przekraczającej 10 kW należy łączyć z przewodem elastycznym, rurą stalową o długości co najmniej 0,5 m.

 

Użytkownicy butli indywidualnych z gazem płynnym są zobowiązani do sprawdzenia instalacji
we własnym zakresie tj. przeprowadzać sprawdzenie szczelności pod ciśnieniem roboczym gazu niezwłocznie po każdej wymianie butli gazowej oraz po wymianie przewodu elastycznego służącego połączeniu pojedynczego urządzenia gazowego z reduktorem ciśnienia gazu na butli. Sprawdzenie szczelności przy wymianie butli gazowej przeprowadza się zgodnie z instrukcją otrzymaną od rozprowadzającego butle. Kontroli dokonywać może także przedstawiciel dostawcy gazu w przypadku, gdy z użytkownikiem lokalu została zawarta umowa o dostarczanie gazu w butlach. Istotnym jest, aby w przypadku stosowania przewodu elastycznego do połączenia pojedynczego urządzenia gazowego z reduktorem ciśnienia gazu na butli, sprawdzać oznaczoną graniczną datę użytkowania i jeżeli termin użytkowania upłynął, przewód należy wymienić na nowy.

 

Należy pamiętać, że w razie awarii instalacji wywołującej szkodę lub zagrażającej bezpośrednio powstaniem szkody, lokator jest obowiązany niezwłocznie udostępnić lokal w celu jej usunięcia. Ponadto użytkownik instalacji gazu powinien:

 

1.     udostępniać lokal właścicielowi budynku lub dostawcy gazu dla wykonywania ich obowiązków,

 

2.     przestrzegać zasady bezpieczeństwa jej użytkowania oraz niezwłocznie informować zarządcę budynku w razie stwierdzenia nieprawidłowości w jej funkcjonowaniu,

 

3.     zapewniać pełną sprawność techniczną i użytkową urządzeń gazowych stanowiących wyposażenie lokalu,

 

4.     w przypadku wystąpienia objawów świadczących o zagrożeniu bezpieczeństwa osób lub mienia - zaprzestać użytkowania instalacji gazowej, podjąć właściwe działania zaradcze
i niezwłocznie poinformować właściwe służby oraz właściciela budynku
o wystąpieniu zagrożenia,

 

5.     zapewniać ochronę instalacji i urządzeń gazowych przed uszkodzeniem,

 

6.     utrzymywać znajdujące się w lokalu elementy instalacji gazowej, urządzeń spalinowych
i wentylacyjnych oraz urządzenia gazowe w należytym stanie technicznym i użytkowym,

 

7.     zapewnić wykonanie niezbędnych czynności konserwacyjnych,

 

8.     informować właściciela budynku o wszelkich uszkodzeniach instalacji gazowej
oraz o niewłaściwym funkcjonowaniu przewodów i kanałów wentylacyjnych i spalinowych,

 

9.     udostępniać lokal w celu przeprowadzenia przez odpowiednie służby kontroli instalacji i urządzeń gazowych, przewodów i kanałów spalinowych, wentylacyjnych, a także innych instalacji i urządzeń, oraz ściśle wykonywać zalecenia pokontrolne.

 

W razie pytań lub wątpliwości wyjaśnienia można uzyskać w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Piekarach Śląskich.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015-12-16Dodaj do:

Akcja Zima 2014-15Obywatel - przyjazny obywatelPlan mobilności miejskiejkino zaciszeBudżet partycypacyjnyzespół interdyscyplinarnyInformacja dla mieszkańców zasobów ArradySystem Informacji PrzestrzennejKarta Dużej Rodziny Nowe StudiumKarty Parkingowe
!
ODWIEDŹ NAS NA
! ODWIEDŹ NAS NA

Facebook YouTube

!
POLECAMY
SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ
PIEKARY 360 STOPNI - PANORAMY
AUDYCJE: NASZE SPRAWY
RADIO PIEKARY
MCIT
?
CO? GDZIE? KIEDY?Urząd Miasta Piekary Śląskie ul. Bytomska 84, 41 940 Piekary Śląskie tel. 048 32 287 20 41, fax. 048 32 287 22 69
Rzecznik prasowy tel. 048 32 39 39 335 email:rzecznikprasowy@piekary.pl

Projekt graficzny wykonanie i utrzymanie strony www: Art4net s.c.